Το μάθημα Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας, προσφέρεται στους προπτυχιακούς σπουδαστές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ως μάθημα του Χειμερινού Εξαμήνου).

Κεντρικός άξονας είναι η μελέτη της πορείας ανάπτυξης και μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας από τον 18ο αιώνα ως τον 21ο αιώνα, καθώς και η μελέτη των κρίσεων που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία σε αυτή την πορεία.

Διερευνώνται οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της εξέλιξης της οικονομίας και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων και θεσμών, καθώς και στις επιπτώσεις του διεθνούς περιβάλλοντος και της οικονομικής πολιτικής.

Αφού περιγραφεί η εξέλιξη της οικονομίας στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, με έμφαση στην πορεία των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών και των πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών εξελίξεων από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, επικεντρωνόμαστε σε τέσσερα κεντρικά ζητήματα:

Πρώτον, στις διαρθρωτικές μεταλλάξεις τις οποίες υπέστη η ελληνική οικονομία, από μία κατά βάση γεωργική οικονομία στο 19ο αιώνα, σε μία μεταβιομηχανική οικονομία υπηρεσιών στον 21ο αιώνα.

Δεύτερον, στη σχέση μεταξύ δημοσιονομικών εξελίξεων και νομισματικής πολιτικής, τόσο σε περιόδους πολέμων όσο και σε ειρηνικές περιόδους.

Τρίτον, στη σχέση μεταξύ ενσωμάτωσης στο διεθνές οικονομικό και νομισματικό σύστημα, εξωτερικού δανεισμού και των περιοδικών χρηματοπιστωτικών και συναλλαγματικών κρίσεων τις οποίες βίωσε η ελληνική οικονομία. Οι σχέσεις αυτές έχουν τεράστια σημασία για την οικονομική και νομισματική σταθερότητα.

Τέταρτον, στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ πολιτεύματος, ποιότητας των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών και αποτελεσματικότητας του κράτους. Οι αλληλεξαρτήσεις αυτές έχουν τεράστια σημασία για τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.

Σύνδεσμος στην Ανακοίνωση για το Περιεχόμενο του Μαθήματος