Ο βασικός τρόπος εξέτασης του μαθήματος Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος είναι γραπτές εξετάσεις.

Η εξέταση θα αποτελείται από 75 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Οι 75 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα καλύπτουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης, και θα καλείστε να επιλέξετε την καταλληλότερη απάντηση μεταξύ 4 εναλλακτικών απαντήσεων.

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 1 μονάδα, κάθε λάθος απάντηση επιφέρει αφαίρεση 0,25 της μονάδας και η μη απάντηση βαθμολογείται με 0. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται επί τοις εκατό και μετατρέπεται στη κλίμακα 1-10, με στογγύλευση στο πλησιέστερο 1/2 του πλησιέστερου ακεραίου αριθμού. (Για παράδειγμα, το 6,2 στογγυλεύεται σε 6, το 6,3 σε 6,5, το 6.7 σε 6.5 και το 6,8 σε 7)

Υπάρχει και η δυνατότητα εκπόνησης μιας απαλλακτικής από τις εξετάσεις εργασίας. Προκειμένου να εκπονήσει κάποιος σπουδαστής απαλλακτική εργασία θα πρέπει να υποβάλλει μία πρόταση εκπόνησης απαλλακτικής εργασίας η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από τον διδάσκοντα.

Η πρόταση, έκτασης το πολύ 1000 λέξεων, θα πρέπει να περιγράφει το θέμα της προτεινόμενης απαλλακτικής εργασίας, τη σύνοψη του περιεχομένου και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι απαλλακτικές εργασίες θα πρέπει να είναι σχετικά εκτεταμένες αναλύσεις ενός συγκεκριμένου θέματος σε μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο (π.χ Η Οικονομική Πολιτική του Χαριλάου Τρικούπη και οι Επιπτώσεις της, ή Η Μεταπολεμική Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας, 1950-1973), ή συγκριτικές αναλύσεις ενός συγκεκριμένου θέματος σε διάφορες χρονικές περιόδους (π.χ Οι Πτωχεύσεις του Ελληνικού Κράτους από τα Δάνεια της Ανεξαρτησίας έως τα Μνημόνια, ή Η Εξέλιξη της Βιομηχανίας στην Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας), να εμπεριέχουν στοιχεία αναλυτικής και συνθετικής πρωτοτυπίας και πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές.

Εργασίες ή οποίες απλώς να περιορίζονται σε αναδιατύπωση του περιεχομένου των διαλέξεων ή των βασικών διδακτικών βοηθημάτων δεν καλύπτουν αυτά τα κριτήρια.

Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να εκτείνονται μεταξύ 7,5-12,5 χιλιάδων λέξεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στον διδάσκοντα πριν το τέλος Νοεμβρίου 2020 και οι τελικές εργασίες να υποβληθούν στις 15 Ιανουαρίου 2021, πριν την τελευταία εβδομάδα των διαλέξεων. Τόσο οι προτάσεις εκπόνησης εργασιών όσο και τελικές εργασίες θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (κάποιος ευρέως χρησιμοποιούμενος επεξεργαστής κειμένου συμβατός με το Microsoft Word ή σε μορφή pdf). Θα ακολουθήσουν πιο λεπτομερείς οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο παρουσίασης των τελικών εργασιών και των κριτηρίων βαθμολόγησής τους (πρωτοτυπία, αναλυτική πληρότητα, συνθετική πληρότητα, σύνδεση με τη βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές αναφορές κλπ).

Κάποιος ο οποίος έχει εκπονήσει και υποβάλλει απαλλακτική εργασία μπορεί εάν το επιθυμεί να συμμετάσχει και στις τελικές γραπτές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ο τελικός του βαθμός θα συνίσταται από το μέσο όρο του βαθμού της εργασίας του και της γραπτής του εξέτασης.

Γιώργος Αλογοσκούφης