Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στο μάθημα Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης μιας (1) απαλλακτικής από τις εξετάσεις εργασίας. 

Προκειμένου να εκπονήσει κάποιος σπουδαστής απαλλακτική εργασία θα πρέπει να υποβάλλει μία πρόταση εκπόνησης απαλλακτικής εργασίας η οποία θα πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως από τον διδάσκοντα.

Η πρόταση, έκτασης το πολύ 1000 λέξεων, θα πρέπει να περιγράφει το θέμα της προτεινόμενης απαλλακτικής εργασίας, τα βασικά ερωτήματα και τη διάρθρωση του περιεχομένου της εργασίας και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν.

Η απαλλακτική εργασία θα πρέπει να είναι μία σχετικά εκτεταμένη αναλύση ενός συγκεκριμένου θέματος ή ερωτήματος σε μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο (π.χ Η Οικονομική Πολιτική του Χαριλάου Τρικούπη και οι Επιπτώσεις της, ή Η Μεταπολεμική Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, 1950-1973), ή μία συγκριτική ανάλυση ενός συγκεκριμένου θέματος όπως εκδηλώθηκε σε διάφορες χρονικές περιόδους (π.χ Οι Πτωχεύσεις του Ελληνικού Κράτους από τα Δάνεια της Ανεξαρτησίας έως τα Μνημόνια, ή Η Εξέλιξη της Βιομηχανίας στην Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, ή Συγκριτική Ανάλυση των Προσπαθειών Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας στον 20ο Αιώνα), να εμπεριέχουν στοιχεία αναλυτικής και συνθετικής πρωτοτυπίας καθώς και επαρκείς βιβλιογραφικές αναφορές.

Εργασίες ή οποίες απλώς να περιορίζονται σε αναδιατύπωση του περιεχομένου των διαλέξεων ή των βασικών διδακτικών βοηθημάτων δεν καλύπτουν αυτά τα κριτήρια.

Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να εκτείνονται μεταξύ 7,5-12,5 χιλιάδων λέξεων. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στον διδάσκοντα πριν το τέλος Νοεμβρίου 2020 και οι τελικές εργασίες να υποβληθούν στις 15 Ιανουαρίου 2021, πριν την τελευταία εβδομάδα των διαλέξεων. Τόσο οι προτάσεις εκπόνησης εργασιών όσο και οι τελικές εργασίες θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (κάποιος ευρέως χρησιμοποιούμενος επεξεργαστής κειμένου συμβατός με το Microsoft Word ή σε μορφή pdf). 

Μία απαλλακτική εργασία θα πρέπει να έχει την ακόλουθη ενδεικτική διάρθρωση:

Α. Εισαγωγή (Στην εισαγωγή περιγράφεται το βασικό ερώτημα η ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η εργασία και συνοψίζεται η διάρθρωση του υπολοίπου της εργασίας).

Β. Περιγραφή των βασικών κοινωνικών, θεσμικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην περίοδο ή περιόδους στις οποίες αναφέρεται η εργασία, με βάση τα ερωτήματα τα οποία επιχειρείται να απαντηθούν. (Για να το πω ποιο απλά ‘ποια είναι τα γεγονότα που σας ενδιαφέρουν να ερμηνεύσετε’.)

Γ. Συγκριτική ερμηνεία των βασικών κοινωνικών, θεσμικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων με βάση ιστορικούς, κοινωνικούς, θεσμικούς, και οικονομικούς όρους. (Για να το πω ποιο απλά, ‘πως εξηγείτε τα γεγονότα τα οποία περιγράψατε και πως σχετίζονται με ανάλογα γεγονότα σε άλλες περιόδους’.)

Δ. Σύγκριση της δικής σας ερμηνείας με εναλλακτικές ερμηνείες, αν υπάρχουν. (Με απλά λόγια, τι έχουν πει άλλοι, και αν διαφωνείτε γιατί είναι η δική σας ερμηνεία καλύτερη.)

Ε. Σύνοψη Συμπερασμάτων 

Η εργασία θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια.

Α. Ακρίβεια και πληρότητα στην περιγραφή βασικών εξελίξεων

Β. Πρωτοτυπία, Εσωτερική συνοχή και αναλυτική και συνθετική πληρότητα των ερμηνειών που παρέχονται

Γ. Σύνδεση και σύγκριση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις ερμηνείες που έχουν προταθεί σε αυτήν

Κάποιος ο οποίος έχει εκπονήσει και υποβάλλει απαλλακτική εργασία μπορεί εάν το επιθυμεί να συμμετάσχει και στις τελικές γραπτές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ο τελικός του βαθμός θα συνίσταται από το μέσο όρο του βαθμού της εργασίας του και της γραπτής του εξέτασης.

Σας συνιστώ να επιλέξετε να εκπονήσετε απαλλακτική εργασία μόνο εάν έχετε ιδιαίτερο και έντονο ενδιαφέρον για κάποιο από τα κεντρικά ζητήματα ή τις κρίσιμες περιόδους στην οικονομική ιστορία της Ελλάδος, καθώς και τη διάθεση να μελετήσετε ευρύτερα σε σχέση με το τι περιλαμβάνουν οι διαφάνειες των διαλέξεων και τα βασικά εγχειρίδια για το μάθημα. Εάν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, θα ήταν καλύτερο και ευκολότερο να συμμετάσχετε μόνο στις τελικές γραπτές εξετάσεις και να μην εκπονήσετε απαλλακτική εργασία.