Ο βασικός τρόπος εξέτασης του μαθήματος Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος είναι γραπτές εξετάσεις.
Η εξέταση θα αποτελείται από δύο τμήματα:

Α. 75 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Β. την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου θέματος από τρία (3) εναλλακτικά θέματα.

Το τμήμα Α θα αντιστοιχεί στα 2/3 του διαθέσιμου χρόνου και το τμήμα Β στο 1/3 του διαθέσιμου χρόνου. Αντίστοιχο θα είναι και το βάρος του κάθε τμήματος στον τελικό σας βαθμό.

Οι 75 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα καλύπτουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης, και θα καλείστε να επιλέξετε την καταλληλότερη απάντηση μεταξύ 4 εναλλακτικών απαντήσεων.

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 1 μονάδα, κάθε λάθος απάντηση επιφέρει αφαίρεση 0,25 της μονάδας και η μη απάντηση βαθμολογείται με 0. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται επί τοις εκατό και μετατρέπεται στη κλίμακα 1-10, με στογγύλευση στο πλησιέστερο 1/2 του πλησιέστερου ακεραίου αριθμού. (Για παράδειγμα, το 6,2 στογγυλεύεται σε 6, το 6,3 σε 6,5, το 6.7 σε 6.5 και το 6,8 σε 7).

Αντί για το τμήμα Β, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης μιας (1) προαιρετικής εργασίας ο βαθμός της οποίας θα αντιστοιχεί στο 1/3 του τελικού σας βαθμού.

Οι εργασίες αυτές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 2500 λέξεις και θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (μέσω του εργαλείου Εργασίες του eclass) έως το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου 2022.

Μία εργασία θα πρέπει να έχει την ακόλουθη ενδεικτική διάρθρωση:

Α. Εισαγωγή (Στην εισαγωγή περιγράφεται το βασικό ερώτημα η ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η εργασία και συνοψίζεται η διάρθρωση του υπολοίπου της εργασίας).
Β. Περιγραφή των βασικών κοινωνικών, θεσμικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στην περίοδο ή περιόδους στις οποίες αναφέρεται η εργασία, με βάση τα ερωτήματα τα οποία επιχειρείται να απαντηθούν. (Για να το πω ποιο απλά ‘ποια είναι τα γεγονότα που σας ενδιαφέρουν να ερμηνεύσετε’.)
Γ. Συγκριτική ερμηνεία των βασικών κοινωνικών, θεσμικών, πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων με βάση ιστορικούς, κοινωνικούς, θεσμικούς, και οικονομικούς όρους. (Για να το πω ποιο απλά, ‘πως εξηγείτε τα γεγονότα τα οποία περιγράψατε και πως σχετίζονται με ανάλογα γεγονότα σε άλλες περιόδους’.)
Δ. Σύγκριση της δικής σας ερμηνείας με εναλλακτικές ερμηνείες, αν υπάρχουν. (Με απλά λόγια, τι έχουν πει άλλοι, και αν διαφωνείτε γιατί είναι η δική σας ερμηνεία καλύτερη.)
Ε. Σύνοψη Συμπερασμάτων

Η εργασία θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια.

Α. Ακρίβεια και πληρότητα στην περιγραφή βασικών εξελίξεων
Β. Πρωτοτυπία, Εσωτερική συνοχή και αναλυτική και συνθετική πληρότητα των ερμηνειών που παρέχονται
Γ. Σύνδεση και σύγκριση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις ερμηνείες που έχουν προταθεί σε αυτήν

Κάποιος ο οποίος έχει εκπονήσει και υποβάλλει προαιρετική εργασία δεν μπορεί να συμμετάσχει και στο τμήμα Β της τελικής εξέτασης.

Τα θέματα από τα οποία μπορεί κάποιος να εκπονήσει προαιρετική εργασία είναι τα ακόλουθα:

  1. Η Διάρθρωση και η Εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας κατά τον 19ο Αιώνα
  2. Δημοσιονομικές Ανισορροπίες και Νομισματικές Εξελίξεις κατά τον 19ο Αιώνα
  3. Αίτια και Επιπτώσεις της Επιβολής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου το 1898
  4. Η Ελληνική Οικονομία στην Περίοδο του Μεσοπολέμου, 1922-1939
  5. Η Περίοδος της Μεγάλης Ανάπτυξης, 1950-1973
  6. Η Ελληνική Οικονομία από τη Μεταπολίτευση έως την Ένταξη στην Ευρωζώνη
  7. Η Ελληνική Οικονομία μετά την Ένταξη στην Ευρωζώνη: Από την Ευφορία στη Μεγάλη Καθίζηση
  8. Ο Ρόλος των Ιδεών και των Οικονομικών και Κοινωνικών Συσχετισμών στην Προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης
  9. Η Πολιτική των Εθνικών Γαιών και η Οικονομική και Κοινωνική Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας
  10. Ο Ρόλος των Γεωπολιτικών και Διεθνών Εξελίξεων στη Δημιουργία και την Επέκταση του Ελληνικού Κράτους

Αντίστοιχα θα είναι και τα 3 θέματα από τα οποία θα επιλέξουν όσοι δεν κάνουν εργασία αλλά συμμετάσχουν στο Τμήμα Β της τελικής εξέτασης.

Advertisement