Τράπεζα της Ελλάδος Ιστορικά Στοιχεία

Μία σημαντική έκδοση που περιέχει ιστορικά στοιχεία για την Ελλάδα και τις άλλες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από τον 19ο αιώνα. Τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι για την περίοδο 1933-1941.

Penn World Tables

Μία σημαντική πηγή συγκρίσιμων στοιχείων και εκτιμήσεων για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τους ρυθμούς μεγέθυνσης ενός μεγάλου συνόλου αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) στην μεταπολεμική περίοδο.

Maddison Project

Μιά σημαντική πηγή διαθεσίμων στοιχείων και εκτιμήσεων ιστορικών στοιχείων για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το πληθυσμό ενός μεγάλου συνόλου οικονομιών και ευρύτερων οικονομικών περιοχών από το 1μ.Χ έως το 2016.

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)

Εκθέσεις και Στατιστικά Στοιχεία για όλα τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στη μεταπολεμική περίοδο, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Commission of the European Union

Εκθέσεις και Στατιστικά Στοιχεία για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη μεταπολεμική περίοδο, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Advertisement